Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ochrana osobných údajov

Obec Ďuďošík

Informatívny súhlas

Dotknutá osoba v zmysle čl. 13 Nariadenia EU – GDPR

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste dotknutou osobou pre prevádzkovateľa - Obec v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. . Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.. Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Meno a adresa spracovateľa osobných údajov: Obec Ďurďošík Zodpovedná osoba : Terézia Kinlovičová - kontakt: t.kinlovicova@gmail.com - má právo— - požadovať o prevádzkovateľa právo na prístup k osobným údajom -na vymazanie osobných údajov - na obmedzenie spracovania osobných údajov - na namietanie spracovania osobných údajov - na presnosť osobných údajov - na právnom základe má právo na kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - právo podať návrh na začatie konania doručením na – Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 , 820 07 Bratislava v zmysle § 100 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Dotknutá osoba v zmysle čl. 13 Nariadenia EU – GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov : Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste dotknutou osobou pre prevádzkovateľa - Obec v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. . Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.. Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1. Typy osobných údajov Spracovávame nasledujúce údaje: • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul, dátum narodenia. • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo. • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa. 2. Účely a ciele spracúvania údajov Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely: • Za účelom uzatvorenia zmluvy, Musíme spracovať Vaše osobné údaje v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa, Zákona o obecnom zriadení, Zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, Zákona o registri obyvateľov Zákona o matrikách Zákona o verejnom obstarávaní Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka. • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností. • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať, alebo Vy nie ste spokojní s našim postupom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. 3. Kto má prístup k vašim údajom Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.(sprostredkovateľ) K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi. 4. Umiestnenie vašich osobných údajov Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie. 5. Uchovávanie osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov. 6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť. 7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok. Vaše práva Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: • Prečo spracovávame vaše osobné údaje • Aké kategórie osobných údajov spracovávame • S kým vaše osobné údaje zdieľame • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty • Aké máte práva • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás) • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie) • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené. Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali. Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, 820 07 Bratislava , Hraničná 12. Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva? Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese : t.kinlovicova@gmail.com a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 8. Kontaktné údaje Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke na internete : Obec Ďurďošík alebo mailom na adrese: t.kinlovicova@gmail.com II. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: môžete kontaktovať : Terézia Kinlovičová e-mail:t.kinlovicova@gmail.com telefón: 0907/922891 II. Základné informácie k spracovaniu Vašich osobných údajov 1. Čo vlastne znamená „spracovanie osobných údajov“? Osobnými údajmi sú v zmysle GDPR všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na životné podmienky fyzických osôb, teda napr. údaje ako sú Vaše meno, Vaša adresa, Váš dátum narodenia atď. Okrem toho sa za osobné údaje považujú aj identifikátory, pokiaľ je tieto identifikátory možno jednoznačne priradiť k Vašej osobe, ako napr. Vaše telefónne číslo, Vaše zákaznícke číslo v našej spoločnosti, Vaša e-mailová adresa, Vaše číslo účtu a číslo kreditnej karty, alebo IP-adresa Vášho počítača. Pokiaľ sa informácie takéhoto druhu zašifrujú tak, aby ich nebolo možné priradiť k Vašej osobe („anonymizácia“), nie sú už osobnými údajmi. Spracovaním osobných údajov sa rozumie všetko, čo sa s týmito osobnými údajmi môže stať, teda zaznamenávanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prenos, preskupovanie, spájanie alebo vymazanie. 2. Vaše osobné údaje spracúvame vždy na právnom základe podľa čl. 6 GDPR Spracúvanie osobných údajov je povolené len ak existuje právny základ, teda napr. ste nám dali svoj súhlas. Pokiaľ chceme uplatniť svoje oprávnené záujmy, vyžaduje sa podľa GDPR, aby sme najprv overili, či neprevažujú Vaše osobné práva a slobody. 3. Ukladáme Vaše údaje len tak dlho, pokiaľ je to nutné Osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby sa vymažú, keď údaje už nebudú potrebné a žiaden z hore uvedených právnych základov nebude existovať. Povinnosť uchovania môže mimochodom daná aj v prípade zákonných nariadení. Pokiaľ z technických príčin nevieme vymazať Vaše osobné údaje, budú Vaše osobné údaje pre každý prípad vylúčené z ďalšieho spracovania („zablokované“). Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje? 1. prípad: Záznam Vašich osobných údajov z technických dôvodov Vaše práva Pokiaľ spracujeme osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, máte vo vzťahu k OBCI– pokiaľ ste sa dostatočne identifikovali – a ako dotknutá osoba – podľa GDPR nasledovné práva. 1. Právo na informáciu - Môžete požadovať potvrdenie o tom, či sme spracovali osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby. - Ak existuje takéto spracovanie, môžete podľa GDPR žiadať od nás informáciu o množstve skutočností ako sú (1) účely, na ktoré boli spracované Vaše osobné údaje; (2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracujú; (3) prijímatelia, resp. kategórie prijímateľov, ktorým boli predkladané alebo sú ešte stále predkladané Vaše osobné údaje; (4) plánovaná doba uloženia Vašich osobných údajov alebo ak v tejto súvislosti nie je možné poskytnúť konkrétne údaje, kritéria na stanovenie doby uloženia; (5) trvalé právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania našou firmou alebo práva na podanie námietky proti takémuto spracovaniu; (6) trvalé právo na sťažnosť na dozornom úrade; (7) všetky dostupné informácie o pôvode Vašich osobných údajov, pokiaľ ste Vaše osobné údaje neposkytli sami; (8) existencia nájdenia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – vierohodné informácie o involvovanej logike ako i dosahu požadovaných účinkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. Máte právo na to, aby ste požadovali informáciu o tom, či boli osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby poskytnuté do tretej krajiny alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požadovať, aby ste boli oboznámený s vhodnými zárukami podľa čl. 46 GDPR v súvislosti s takýmto poskytnutím údajov. 2. Právo na opravu Máte právo na opravu a/alebo doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nie sú správne alebo sú neúplné. Opravu bezodkladne vykonáme. 3. Právo na obmedzenie spracovania Za určitých podmienok môžete požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. (1) ak popierate správnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to na dobu, ktorá nám umožňuje, overiť správnosť osobných údajov; (2) ak je spracovanie údajov neoprávnené a Vy odmietate vymazanie Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie používania Vašich osobných údajov; (3) ak Vaše osobné údaje síce už viac nepotrebujeme za účelom spracovania, ale Vy ich naďalej potrebujete, aby ste mohli uplatniť, vykonať alebo obhájiť právne nároky, alebo Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, smieme tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – spracovať len s Vašim súhlasom alebo za účelom uplatnenia, vykonania alebo obhájenia právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. Ak bolo obmedzenie spracovania podľa hore uvedených podmienok obmedzené, oboznámime Vás s touto skutočnosťou pred tým, ako bude obmedzenie zrušené. 4. Právo na vymazanie V určitých prípadoch môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje bezodkladne vymazali a my sme v týchto prípadoch povinní, tieto údaje bezodkladne vymazať. (1) Vaše osobné údaje už nie sú nutné na účely, pre ktoré boli zisťované alebo akýmkoľvek iným spôsobom spracované (2) odvoláte svoj súhlas (viď dolu), alebo chýba iný právny základ potrebný pre spracovanie (3) podáte námietku proti spracovaniu (viď. dolu) a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracovanie (4) spracovali sme Vaše osobné údaje protiprávne (5) vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú je potrebné na splnenie právne záväzných povinností v rámci Práva Európskej Únie alebo práva členských štátov. Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní, tieto vymazať, zohľadnením dostupných technológií a implementačných nákladov musíme prijať primerané opatrenia, aby sme iné firmy, ktoré spracúvajú osobné údaje o tom informovali, že od nich žiadate vymazanie všetkých odkazov na ich osobné údaje (ako i všetkých kópií) („právo na stať sa zabudnutým“). Právo na vymazanie nie je, pokiaľ je spracovanie potrebné (1) na výkon práva na slobodný prejav názoru a informácie; (2) na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje alebo vyžaduje na spracovanie podľa práva Európskej Únie alebo členských štátov a ktorým podlieha zodpovedná osoba, alebo na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa vykoná z moci verejnej, ktorá bola zverená zodpovednej osobe; (3) a z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písmeno h a i ako i čl. 9 ods. 3 GDPR, alebo (4) na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov. 7. Právo namietať Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, bez toho aby Vám v súvislosti s tým vznikli ďalšie náklady okrem nákladov na spojenie; toto platí aj pre ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na profilovanie ako i na mailovú korešpondenciu s našimi stálymi zákazníkmi. V tomto prípade už Vaše osobné údaje nespracujeme, iba ak by sme vedeli preukázať nutné dôvody súvisiace s ochranou spracovania údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak by spracovanie slúžilo uplatneniu, vykonaniu alebo obhájeniu právnych nárokov. Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na konkrétny účel 8.Právo na odvolanie vyhlásenia súhlasu na spracovanie osobných údajov Máte právo kedykoľvek odvolať vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu ostáva zákonnosť realizovaného spracovania osobných údajov na základe súhlasu, ktorý bol udelený až do jeho odvolania nedotknutá. 9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Máte právo na to, aby bolo rozhodnutie, ktoré má na Vás nepriaznivé právne účinky alebo by Vás obdobným spôsobom poškodilo, nebolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania. Toto neplatí, ak je toto rozhodnutie 1. potrebné na uzavretie alebo splnenie dohody medzi Vami a nami, 2. prípustné na základe právnych predpisov Európskej Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tieto právne predpisy obsahujú dostatočné opatrenia na ochranu ich práv a slobôd ako i ich oprávnených záujmov realizované s Vašim výslovným súhlasom. Pokiaľ ide o prípady uvedené v (1) a (3) vykoná zodpovedná osoba primerané opatrenia na to, aby bránila Vaše oprávnené práva a slobody ako i Vaše oprávnené záujmy, 10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade Popri iných správnych a súdnych právnych prostriedkoch máte právo podať sťažnosť na dozorujúcom úrade v členskom štáte Vášho trvalého pobytu, Vášho miesta výkonu činnosti alebo miesta, kde došlo k predpokladanému porušeniu, ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje predpisy GDPR. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 4826/12 820 07 Bratislava 27 Telefón: 02/323 132 14